Przegląd hydrantu wewnętrznego – kto i kiedy powinien tego dokonać?

Przeglądy techniczne oraz czynności  konserwacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją producenta. Jednak nie powinno odbywać się to rzadziej niż raz w roku.

Dowodem wykonywania prac konserwatora – serwisanta jest zamieszczenie na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: nazwę i adres firmy, rodzaj przeprowadzonych czynności oraz datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok).

Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym podaje zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych utrzymujących je w sprawności oraz wskazuje, że przeglądy i konserwacje muszą być przeprowadzane przez osobę kompetentną tj. osobę z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi, wyposażenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z normą PN–EN 671-3.

W ramach usługi konserwator powinien:

  1. a) Sprawdzić stanu techniczny i funkcjonowanie poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego, prądownicy, itp.)
  2. b) Sprawdzić stan przewodów rurowych zasilających w wodę. Dokonać pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu pomiarowego.
  3. c) Pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.
  4. d) Oznakować hydrant po przeglądzie.

Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.

  1. e) Okresowy przegląd i konserwacja węży:- co 5 lat węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (1,2 MPa), zgodnie z normą PN–EN 671-3.