Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz pomiar ciśnienia

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] urządzenia przeciwpożarowe (hydranty wewnętrzne oraz zewnętrzne )powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

– sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych,

– weryfikacja oznakowania oraz instrukcji obsługi,

– dokonanie pomiaru ciśnienia oraz wydajności,

– oznakowanie etykietą „SPRAWDZONY” wraz z datą następnej kontroli lub w przypadku, kiedy konieczne są poważniejsze naprawy etykietą „USZKODZONY” (natychmiast informujemy o tym fakcie użytkownika lub właściciela),

– wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji”.

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla hydrantów wewnętrznych powinna wynosić:

– dla hydrantu 25 – 1,0 dcm3 /s,

– dla hydrantu 33 – 1,5 dcm3 /s

– dla hydrantu 52 – 2,5 dcm3/s

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie niższe niż 0,2 MPa.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

– dla hydrantu nadziemnego DN 80 – 10 dcm3 /s,

– dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dcm3/s,

– dla hydrantu podziemnego DN 80 – 10 dcm3/s,

– dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 2000 – 5 dcm3/s.